top of page

Điều khoản sử dụng

1. THỎA THUẬN

Điều khoản và điều kiện dịch vụ này áp dụng cho dịch vụ rửa xe khô cao cấp do EVERGLOWW (Vietnam) Ltd. (Công ty trực tiếp) cung cấp cho khách hàng. Mỗi bên đồng ý rằng họ đã đọc Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này sẽ được giải thích cùng với thỏa thuận dịch vụ rửa xe chính (Thỏa thuận đối phó).

2. ĐIỀU KHOẢN

 

2.1 "Dịch vụ" đề cập đến dịch vụ của Điều 6 mà công ty cung cấp cho khách hàng thông qua công nghệ sử dụng các ứng dụng, điện thoại, văn bản, SNS và các phương pháp khác và bao gồm nhiều dịch vụ bổ sung khác liên quan đến vấn đề này.

2.2 "Khách hàng" đề cập đến một người đã đăng ký làm thành viên bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho công ty để sử dụng dịch vụ và người có thể nhận thông tin của công ty và liên tục sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp.

2.3 Master đề cập đến một người thuộc công ty hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng bằng cách ký hợp đồng với công ty khác.

2.4 "Ứng dụng" dùng để chỉ "ứng dụng CARRECT" do công ty vận hành để khách hàng có thể được cung cấp dịch vụ bằng tài khoản của họ (ID và mật khẩu).

2.5 Ý nghĩa của các điều khoản trong thỏa thuận này không được xác định trong Điều 2 được dựa trên các thông lệ giao dịch chung. Và thời gian phục vụ khác nhau tùy thuộc vào gói được khách hàng lựa chọn và mức độ nhiễm bẩn của xe.

 

3. PHÍ VÀ THANH TOÁN

 

3.1 Phí dịch vụ sẽ được quy định trong Thỏa thuận và sẽ là tiền thù lao của CARRECT khi xem xét việc cung cấp dịch vụ. Phí dịch vụ sẽ bao gồm mọi chi phí và chi phí của CARRECT phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc thực hiện dịch vụ.

3.2 Phí dịch vụ sẽ được lập hóa đơn theo các điều khoản và điều kiện thanh toán được chỉ định theo Thỏa thuận.

3.3 Số tiền được lập hóa đơn phải trả trước và phải được thanh toán trước khi bắt đầu dịch vụ của chúng tôi.

3.4 Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ và tất cả các loại thuế hiện hành và các nghĩa vụ khác trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện thanh toán theo Thỏa thuận.

3.5 Nếu CARRECT hủy dịch vụ do mặc định là do CARRECT hoặc nếu khách hàng hủy dịch vụ trong vòng 5 phút sau khi xác nhận, khách hàng sẽ có quyền được hoàn lại dù là toàn bộ hay một phần, theo chính sách hoàn trả của CARRECT theo quyết định cuối cùng của CARRECT chỉ được trao cho quyết định của CARRECT.

3.6 CARRECT có quyền sửa đổi phí dịch vụ chung áp dụng trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3.7 Trong trường hợp rửa xe, dịch vụ sẽ bắt đầu trong vòng 30 phút đến một giờ sau khi kết nối với Master. Không thể hủy bỏ và hoàn lại tiền nếu kỹ thuật viên đã rời khỏi nhà để xe hơn 30 phút.

3.8 Trong trường hợp dịch vụ rửa xe kết hợp hàng tháng, dịch vụ được cung cấp thường xuyên vào thời gian và địa điểm cụ thể theo sản phẩm và số lần thành viên chọn khi đăng ký dịch vụ đầu tiên và không thể thay đổi thời gian đặt trước và chỉ cho phép mua nó bằng Thẻ. Tuy nhiên, nếu có một lý do không thể tránh khỏi để thay đổi, phiếu giảm giá có thời hạn hiệu lực là một tháng sẽ được thanh toán. Trong trường hợp hủy dịch vụ rửa xe thông thường, việc hoàn tiền chỉ có thể được thực hiện 3 giờ trước khi lần rửa xe đầu tiên bắt đầu và sau khi lần rửa xe đầu tiên bắt đầu, không có khoản hoàn trả nào cho việc đi lại trong tháng.

3.9 Trong trường hợp Đặt ngay dịch vụ rửa xe, dịch vụ có thể được thanh toán bằng Tiền mặt. Đặt phòng ngay bây giờ chỉ cho phép hủy bởi khách hàng.

3.10 Khách hàng được phép hủy 5 lần trước khi họ chấm dứt tài khoản.

4. TRANG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ PHỤC VỤ

 

Khách hàng sẽ cung cấp cơ sở phù hợp để CARRECT thực hiện dịch vụ trong thông số địa lý của Khu vực dịch vụ CARRECT được cung cấp trong ứng dụng CARRECT. Trong mọi trường hợp khách hàng mong muốn thay đổi cơ sở, khách hàng sẽ thông báo kịp thời cho CARRECT để cho phép CARRECT Master thực hiện dịch vụ kịp thời và không có sự chậm trễ không cần thiết. Các khoản phí bổ sung có thể được áp dụng nếu địa điểm dịch vụ thực tế nằm cách xa địa điểm đặt chỗ ban đầu hoặc nếu phí đỗ xe / phí vào cửa hoặc bất kỳ khoản phí nào khác có cùng bản chất được tính cho CARRECT. Về vấn đề này, phí nói trên sẽ được tính cho khách hàng mà không cần phải có sự đồng ý trước của khách hàng.

 

Với điều kiện cung cấp môi trường an toàn, tất cả các thiết bị, dụng cụ và phương tiện do CARRECT mang đến để vận hành dịch vụ nếu có phát hiện nguy hiểm tiềm tàng, CARRECT có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào nếu khu vực dịch vụ được coi là không an toàn.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

 

Trong thời gian phục vụ, khách hàng sẽ;

5.1 đảm bảo rằng các thông tin cần biết liên quan đến các điều kiện phương tiện bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều kiện tồn tại trước được khai báo với CARRECT thông qua ứng dụng dịch vụ hoặc các Master của chúng tôi;

5.2 khai báo cụ thể bất kỳ thông tin quan trọng nào liên quan đến tình trạng của các phương tiện có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của các Master của chúng tôi;

5.3 thông báo kịp thời cho CARRECT nếu có sự thay đổi về vị trí phương tiện của khách hàng để cho phép CARRECT Master di chuyển đến địa điểm mới;

5.4 bàn giao chìa khóa cho các Master của chúng tôi trước khi bắt đầu dịch vụ của chúng tôi chỉ khi cần dịch vụ nội thất;

5.5 thông báo cho CARRECT về bất kỳ mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn nào có thể tồn tại hoặc phát sinh tại địa điểm của khách hàng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất dịch vụ của CARRECT; và

5.6 loại bỏ tất cả đồ đạc có giá trị khỏi xe vì CARRECT sẽ không chịu trách nhiệm về mất mát và thiệt hại phát sinh đối với đồ đạc của khách hàng còn lại trong xe. Điều này cũng nằm trong chính sách của CARRECT, các Master sẽ không được tham gia trong quá trình loại bỏ hoặc di dời đồ đạc của khách hàng.

 

6. NGHĨA VỤ CỦA CARRECT

 

6.1 CARRECT sẽ cung cấp dịch vụ rửa xe với tất cả sự chăm sóc, kỹ năng và sự siêng năng hợp lý phù hợp với thực tiễn công nghiệp tốt trong cùng ngành và nghề.

6.2 CARRECT sẽ chỉ định các Master có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện dịch vụ được giao cho họ và với số lượng đủ để đảm bảo rằng các nghĩa vụ của CARRECT được thực hiện theo Thỏa thuận.

6.3 CARRECT phải đảm bảo rằng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng tuân thủ tất cả các mô tả và thông số kỹ thuật được yêu cầu bởi mỗi khách hàng.

6.4 CARRECT sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại có thể quy cho các CARRECT Master phát sinh từ sơ suất hoặc hành vi cố ý sai trái của họ.

6.5 CARRECT sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn nào có thể phát sinh liên quan đến hiệu suất dịch vụ.

6.6 CARRECT sẽ thông báo cho khách hàng ngay lập tức trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình phục vụ và sự cố đó gây thiệt hại cho tài sản của khách hàng hoặc có thể gây thương tích cá nhân.

6.7 CARRECT Master là người hoàn thành dịch vụ sẽ gửi ảnh được chụp trước và sau khi phục vụ cho khách hàng.

6.8 TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ RỬA XE, CARRECT ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ NHƯ HIỆN TẠI VÀ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ BAO GỒM BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO CÓ CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG HOẶC PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

6,9 CARRECT sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do bên thứ ba gây ra trong quá trình thực hiện dịch vụ, ví dụ như tai nạn đường bộ, v.v.

6.10 CARRECT sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chiếc xe hoặc đồ đạc bị đánh cắp.

 

7. CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

 

Điều này được hiểu rõ rằng CARRECT đã có được bảo hiểm đầy đủ liên quan đến bảo hiểm trách nhiệm công cộng. Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán thay mặt cho CARRECT tất cả các khoản tiền mà CARRECT sẽ có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường thiệt hại vì thương tích cơ thể và thiệt hại tài sản phát sinh do sơ suất của hoạt động CARRECT liên quan đến phạm vi công việc được mô tả trong Thỏa thuận.

8. MASTER VÀ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

 

Tất cả các MASTER tại trụ sở đều được CARRECT đào tạo thường xuyên để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Nếu khách hàng tin tưởng một cách hợp lý rằng bất kỳ Master nào không phù hợp để thực hiện dịch vụ liên quan đến Thỏa thuận, họ có thể thông báo ngay cho CARRECT và yêu cầu thay thế Master phù hợp đủ tiêu chuẩn.

 

Nếu được yêu cầu, CARRECT sẽ cung cấp cho khách hàng một danh sách các tên và chi tiết liên lạc bao gồm các thông tin liên quan khác của tất cả các Master có thể yêu cầu tiếp nhận vào cơ sở của khách hàng.

9. TRÁCH NHIỆM

 

CARRECT sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, mất mát, thiệt hại, chi phí nào mà khách hàng phải chịu nếu nguyên nhân do sơ suất hoặc cố ý làm trái ý của khách hàng hoặc vi phạm nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận và Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này.

 

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CARRECT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ: (a) THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG CỦA THỎA THUẬN; (b) MẤT VIỆC KINH DOANH; HOẶC (c) TỔN THẤT LỢI NHUẬN BẤT KỂ CÁC THIỆT HẠI ĐÓ CÓ THỂ ĐƯỢC DỰ KIẾN HOẶC NGĂN CHẶN HAY KHÔNG.

 

Không bên nào có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào hoặc được coi là vi phạm Thỏa thuận cho bất kỳ mất mát, chậm trễ hoặc thất bại trong việc thực hiện Thỏa thuận nói trên do các trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên bị ảnh hưởng. Mỗi bên sẽ kịp thời thông báo cho bên kia khi các trường hợp đó gây ra sự chậm trễ hoặc thất bại trong hoạt động và khi họ ngừng làm việc đó.

 

Không có điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này được hiểu là giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của một bên đối với bất kỳ vấn đề nào mà pháp luật có thể không được loại trừ hoặc giới hạn.

10. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

10.1 Các dịch vụ, bao gồm sản phẩm, công nghệ, đổi mới, là tài sản trí tuệ có giá trị của CARRECT. Trừ khi được quy định dưới đây, khách hàng không được sử dụng tên CARRECT, bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc nhãn hiệu có giá trị nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của CARRECT

10.2 Theo quyết định tuyệt đối của CARRECT là vô hiệu hóa hoặc chấm dứt người dùng tài khoản vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác.

10.3 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong bất kỳ tài liệu nào được tạo ra hoặc phát triển bởi CARRECT hoặc phát sinh do dịch vụ sẽ chỉ dành riêng cho CARRECT. Nếu và trong phạm vi mà bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong các tài liệu đó được trao cho khách hàng theo hoạt động của pháp luật, thì khách hàng đồng ý chuyển nhượng cho CARRECT bằng cách chuyển nhượng quyền đó.

 

11. BẢO MẬT

 

CARRECT sẽ không khai thác thông tin bí mật của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ các mục đích dự kiến ​​theo Thỏa thuận.

 

Mỗi Bên sẽ coi tất cả thông tin mà họ nhận được là bí mật, bảo vệ thông tin phù hợp và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên tiết lộ.

 

Mỗi Bên có thể tiết lộ thông tin bí mật mà họ nhận được từ Bên kia;

- nơi mà pháp luật hoặc tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

- cho kiểm toán viên của mình hoặc cho các mục đích yêu cầu quy định;

- trong đó CARRECT là bên nhận cho Master trên cơ sở cần biết để cho phép thực hiện dịch vụ với điều kiện CARRECT sẽ mua bất kỳ Master nào tiết lộ thông tin bí mật đó để tuân thủ nghĩa vụ bí mật của CARRECT theo Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này

 

Để tránh nghi ngờ, nghĩa vụ bảo mật không áp dụng cho thông tin: (a) tại thời điểm tiết lộ hoặc sau đó không thông qua hành động hoặc thiếu sót nào của Bên nhận, thường có sẵn cho công chúng; (b) được biết đến một cách chính đáng cho bên nhận thông qua bên thứ ba mà không có nghĩa vụ bảo mật; (c) bên nhận có thể chứng minh là hợp pháp trong việc sở hữu của Bên nhận trước khi tiết lộ; hoặc (d) được phát triển độc lập bởi Bên nhận.

12. QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU

 

Trong quá trình dịch vụ dự tính dưới đây, CARRECT có thể, và / hoặc sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích, bao gồm, để liên lạc với khách hàng, cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ cho họ, phản hồi với họ yêu cầu hoặc khiếu nại, cung cấp cho họ thông tin và / hoặc cập nhật về các sản phẩm, dịch vụ và / hoặc chương trình khuyến mãi do CARRECT cung cấp và các bên thứ ba được chọn và các mục đích khác cần thiết để vận hành và duy trì hoạt động kinh doanh của chúng tôi

 

Để CARRECT hoạt động kinh doanh suôn sẻ hơn, CARRECT cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và / hoặc các chi nhánh hoặc các công ty liên quan của họ và / hoặc các bên thứ ba khác dù ở Việt Nam hay bên ngoài của Việt Nam, cho một hoặc nhiều Mục đích nêu trên.

 

Cần thiết để CARRECT thu thập và lưu giữ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Nếu khách hàng không cung cấp CARRECT với dữ liệu cá nhân của họ hoặc không đồng ý với quy định về quyền riêng tư dữ liệu này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp hiệu quả sản phẩm và / hoặc dịch vụ cho khách hàng.

 

Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân tới CARRECT, khách hàng đồng ý cho CARRECT thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng theo Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này. CARRECT cũng sẽ đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp là chính xác và đầy đủ và không có dữ liệu nào bị sai lệch hoặc lỗi thời.

 

Trong một số trường hợp, khách hàng có thể đã cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân khác (chẳng hạn như vợ / chồng, khách hàng gia đình hoặc bên thứ ba khác bao gồm cả trẻ vị thành niên). Khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng họ được phép cung cấp những dữ liệu cá nhân đó cho CARRECT và khách hàng đã có được sự đồng ý của họ đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý những dữ liệu cá nhân đó theo Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ.

13. TỪ BỎ HIỆU LỰC VÀ MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG

 

Việc cung cấp Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này về bản chất là để tồn tại hết hạn, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản 10, 11, 13, 14 và 15 ở đây sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi hết hạn Thỏa thuận.

 

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này không hợp lệ, nó sẽ được thực thi trong phạm vi pháp luật cho phép và nó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại.

Bất kỳ sự không thực thi bất kỳ điều khoản nào theo Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ điều khoản đó hoặc quyền của một trong hai bên để thực thi sau mỗi điều khoản.

 

14. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

Trong trường hợp tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến dịch vụ, khách hàng và CARRECT sẽ cố gắng thương lượng và giải quyết tranh chấp đó theo cách hòa giải.

 

Nếu giải quyết không thể đạt được một cách thân thiện trong vòng 1 tháng sau khi tranh chấp đó được leo thang, thì sẽ được chuyển đến Trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Việt Nam. Toà án Trọng tài phải bao gồm ba trọng tài. Khách hàng và CARRECT sẽ bầu một trọng tài viên mỗi bên. Hai trọng tài được lựa chọn sẽ chỉ định một trọng tài viên để tạo thành một tòa án. Khách hàng và CARRECT đồng ý không thể hủy bỏ việc phán quyết của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc với khách hàng và CARRECT.

15. BỒI THƯỜNG

 

Khách hàng đồng ý bồi thường CARRECT đối với mọi thiệt hại phát sinh do (a) khách hàng vi phạm Thỏa thuận, Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này; hoặc (b) bất kỳ khiếu nại nào miễn là yêu cầu đó không phát sinh do (i) lỗi Masters, lỗi sơ suất hoặc hành vi cố ý sai trái của chúng tôi; hoặc (ii) dịch vụ của chúng tôi được thực hiện bởi các Master của chúng tôi với sự chăm sóc và kỹ năng hợp lý.

16. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

Hiệu lực và tính thực thi của Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này và tất cả các vấn đề hợp đồng hoặc phi hợp đồng phát sinh từ nó, sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và phải chịu sự phán quyết độc quyền của Tòa án Việt Nam.

17. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

CARRECT có quyền cập nhật và sửa đổi Điều khoản và Điều kiện dịch vụ này theo thời gian mà không cần thông báo trước.

18. CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Theo Điều 29 của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, EVERGLOWW thực hiện các biện pháp kỹ thuật, hành chính và vật lý cần thiết để đảm bảo an toàn như sau.

 18.1 Tự kiểm toán thường xuyên

 Để đảm bảo sự ổn định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi tiến hành tự kiểm toán một cách thường xuyên (mỗi quý một lần).

 18.2 Tối thiểu hóa và đào tạo nhân viên xử lý thông tin cá nhân

 Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để quản lý thông tin cá nhân bằng cách chỉ định và giảm thiểu số lượng nhân viên xử lý thông tin cá nhân.

 18.3 Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ

 Để xử lý an toàn thông tin cá nhân, chúng tôi đã thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ.

 18.4 Các biện pháp kỹ thuật chống hack

 EVERGLOWW cài đặt các chương trình bảo mật để ngăn chặn rò rỉ và hư hỏng thông tin cá nhân bằng cách hack hoặc virus máy tính, cập nhật và kiểm tra định kỳ, cài đặt hệ thống ở những khu vực kiểm soát truy cập từ bên ngoài, giám sát và chặn kỹ thuật và vật lý. .

 18.5 Mã hóa thông tin cá nhân

 Thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ và quản lý bằng cách mã hóa mật khẩu, do đó chỉ người dùng mới có thể biết và dữ liệu quan trọng sử dụng các chức năng bảo mật riêng biệt như mã hóa tệp và truyền dữ liệu hoặc sử dụng chức năng khóa tệp.

 18.6 Lưu trữ hồ sơ truy cập và phòng chống giả mạo

 Chúng tôi lưu giữ và quản lý các hồ sơ đã được kết nối với hệ thống xử lý thông tin cá nhân trong ít nhất 6 tháng và sử dụng các chức năng bảo mật để ngăn các hồ sơ truy cập bị giả mạo, đánh cắp hoặc bị mất.

 18.7 Hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân

 Chúng tôi thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát quyền truy cập vào thông tin cá nhân thông qua việc cấp, thay đổi và hủy quyền truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý thông tin cá nhân và kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài bằng hệ thống ngăn chặn xâm nhập.

Điều 19 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NGƯỜI BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

EVERGLOWW chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân và đã chỉ định người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân như sau để xử lý các khiếu nại và khắc phục các chủ đề thông tin liên quan đến xử lý thông tin cá nhân.

▶ Người bảo vệ thông tin cá nhân

  Tên: LEE TIM (LEE YOUNG SUK)

  Chức vụ: CEO

  Liên hệ: evergloww.kr@ gmail.com

bottom of page